CELEBRITY FITNESS PRIVACY POLICY
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • นโยบายฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
 • 1.คำนิยาม
 • 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย
 • 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 4. วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
 • 7. การใช้งานคุกกี้ และ/หรือ เทคโนโลยีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 • 8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • 9. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • 10.สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • 11.การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ช่องทางการติดต่อ